ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PACKITUP

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική) αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «CANDAPLAST ΑΒΕΕ», με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Ναυαρίνου 8, (ΑΦΜ: 082498906 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής η «Εταιρεία»). Η παρούσα Πολιτική έχει θεσπιστεί με σκοπό την ενημέρωση των πελατών ή/και χρηστών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας για τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων που συλλέγονται, κατά την εκπλήρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα χειρίζεται με υπευθυνότητα.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης του ιστότοπου www.packitup.gr και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την Πολιτική αυτή, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στο δικτυακό της τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και δεν διέπονται από την παρούσα Πολιτική. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστότοπο που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά∙ για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτούς σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία.

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, υποκείμενα των δεδομένων είναι οι πελάτες του υπευθύνου επεξεργασίας και οι χρήστες του δικτυακού του τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος).

 

2. ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας και προκειμένου

α) να δημιουργήσει λογαριασμό για την πραγματοποίηση αγορών,

β) να εγγραφεί στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του δικτυακού τόπου,

γ) να διασφαλισθεί η επικοινωνία με χρήστες, μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της δυνατότητας συνομιλίας που παρέχει ο δικτυακός τόπος, είναι πιθανό να ζητηθεί από το Υποκείμενο των Δεδομένων να εισαγάγει στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, κλπ.)

Για την απλή περιήγηση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ζητείται κανένα προσωπικό δεδομένο.

i) Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω φόρμας επικοινωνίας θα ζητηθεί: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και το μήνυμά του. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος.

ii) Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να λαμβάνει το newsletter της Εταιρείας θα ζητηθεί η ηλεκτρονική του διεύθυνση στην οποία θα λάβει email προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

iii) Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα ζητηθούν: όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι να αιτηθεί ο χρήστης τη διαγραφή τους.

iv) Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει την παραγγελία του και προκειμένου αυτή να του παραδοθεί θα ζητηθούν (επιπλέον των υπό iii αναφερθέντων): ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση παράδοσης, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη και η χώρα. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, συλλέγεται επιπροσθέτως: το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση έδρας φυσικών προσώπων – ατομικών επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παράδοση των προϊόντων καθώς και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία (φορολογικά παραστατικά κλπ).

v) Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία προκειμένου αυτή να εκτυπωθεί και να εμφανίζεται στο προϊόν που θα παραλάβει. Τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται δεκαοχτώ μήνες μετά την παράδοση της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση θα του ζητηθεί, κατά την παραγγελία, να βεβαιώσει ότι έχει λάβει την συναίνεση των προσώπων που απεικονίζονται στη φωτογραφία (ή των κηδεμόνων τους εφόσον πρόκειται για άτομα κάτω των 15 ετών).

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές της εταιρείας με τους πελάτες της, την επικοινωνία μαζί τους, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, καθώς και για λόγους στατιστικούς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης όσον αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες (πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες), το έννομο συμφέρον της εταιρείας όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων της καθώς και η συγκατάθεση του υποκειμένου στις περιπτώσεις που ένας απλός επισκέπτης (μη εγγεγραμμένος χρήστης) επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της εταιρείας.

 

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία διαβιβάζει σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της, εντός και εκτός Ε.Ε., τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα χρηστών της ιστοσελίδας / πελατών της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι εν λόγω αποδέκτες αποτελούν τρίτους συνεργάτες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του ιστοτόπου της εταιρείας, εταιρείες μαζικής αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος της εσωτερικής οργάνωσης της εταιρείας (συνεργαζόμενες εταιρείες κατασκευής προϊόντων που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μεταφορικές εταιρείες κλπ).

Οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών αποτελούν εργολάβους ή υπεργολάβους της Εταιρείας (εκτελούντες ή υποεκτελούντες την επεξεργασία) και ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Τέλος, μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιηθούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε πιθανό αγοραστή καθώς και σε συνεργάτες ή σύμβουλούς του, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, εκκαθάρισης ή εξαγοράς της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση ο αποδέκτης θα συμμορφώνεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων χρηστών/πελατών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται στα κεντρικά μας γραφεία, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών που εισάγουν οι χρήστες, κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών καθώς η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται απευθείας σε ασφαλή πλατφόρμα της τράπεζας.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο email info@packitup.eu και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό. Συνολικά η Εταιρεία διασφαλίζει ότι:

α. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την εύκολη άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων, ώστε να λαμβάνονται αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

β. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαίωμα, θα πρέπει αν υπάρχει ειδική, επαρκής και πλήρης προς τούτο αιτιολόγηση.

γ. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα.

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@packitup.eu .

Η παρούσα Πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.